Preduzece za ugostiteljstvo,trgovinu i turizam.

O kompaniji

O kompaniji Preduze?e „?ula“ d.o.o. osnovano je 01.05.2005 godine, u procesu restruktruiranja i izdvajanja „nerudarskih“ delatnosti iz JP PEU-a Resavica i u tom trenutku zapošljavalo je 32 radnika, trenutno 136. Kao osnovni zadatak i delatnost u po?etku je predvi?ena ishrana radnika rudnika Rembas iz Resavice, a odmah nakon osnivanja zna?ajno je poboljšana i ponuda u takozvanim objektima otvorenog tipa restorana sa preno?ištem „?ula“ u Resavici i motela „Sre?no“ u Vodni. Samo dva meseca nakon po?etka rada preduze?u se pruklju?uju i motel „Rudar“ u Baljevcu i ishrana radnika Ibarskih Rudnika u Baljevcu i Uš?u. U narednim godinama preduze?e proširuje svoje kapacitete i delatnosti, otvaranjem trgovine u rudniku Bogovina, zatim otvaranjem objekata za smeštaj i ishranu radnika rudnika Lubnica, pa potom i otvaranjem objekata u rudnicima Soko i Jasenovac. U isto vreme proširuje i ponudu objekata otvorenog tipa otvaranjem restorana sa kona?ištem „Lisine“ u Strmostenu i restorana „DIT“ u Resavici. Novo proširenje delatnosti usledilo je nakon formiranja grupe za ?iš?enje u rudniku „Rembas“ i grupe za izvo?enje gra?evinskih radova, koja je pored ure?enja i održavanja sopstvenih objekata, te objekata JP PEU po?ela i sa eksternim pružanjem usluga korisnicima koji za to imaju potrebu. Uz gore pomenuta proširenja otvorena je i trgovina u rudniku Vodna, sopstvena pekara u Resavici, kao i trgovina u Strmostenu i Dutovu. Preduze?e „?ula“ d.o.o. trenutno obavlja slede?e delatnosti: ugostiteljstvo, trgovina, turizam, pružanje usluga: ?iš?enja, administrativnih poslova i zanatskih radova.